SHARE THIS:
Link: http://vyco.vn

Vietnamese Youth Cooperation Organization, Hanoi, Vietnam

Tổ chức Hợp tác Thanh niên Việt Nam (VYCO) là tổ chức đào tạo thanh niên trở thành những công dân toàn cầu thông qua các hoạt động ngoại giao. Tổ chức Hợp tác thanh niên Việt Nam (Vietnamese Youth Cooperation Organization - VYCO) là một tổ chức phi lợi nhuận hoàn toàn do thanh niên, của thanh niên và vì lợi ích chính đáng của thanh niên Việt Nam nhằm mục đích đào tạo thanh niên trở thành những công dân toàn cầu thông qua các kỹ năng ngoại giao. Tiền thân của VYCO chính là ban tổ chức của VYMUN 2014. Đội ngũ thành viên của VYCO bao gồm những bạn trẻ Việt Nam ưu tú, giàu tiềm năng và sống có lý tưởng, trong đó quan trọng hơn hết là mong muốn đem lại những đóng góp thiết thực cho xã hội và có mong muốn giúp giới trẻ Việt Nam nâng cao kĩ năng, trình độ của mình để họ có thể phát huy quyền và nghĩa vụ công dân của mình một cách tối đa trong tương lai, đồng thời dễ dàng hội nhập với thế giới toàn cầu. Call: <>
read more..

Vietnamese Youth Cooperation Organization, Hanoi, Vietnam

Website Info

Category: Non-Profit Organization
Found: 03.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings