SHARE THIS:
Link: http://vyco.vn

Vietnamese Youth Cooperation Organization, Hanoi, Vietnam

Tổ chức Hợp tác Thanh niên Việt Nam (VYCO) là tổ chức đào tạo thanh niên trở thành những công dân toàn cầu thông qua các hoạt động ngoại giao. Tổ chức Hợp tác thanh niên Việt Nam (Vietnamese Youth Cooperation Organization - VYCO) là một tổ chức phi lợi nhuận hoàn toàn do thanh niên, của thanh niên và vì lợi ích chính đáng của thanh niên Việt Nam nhằm mục đích đào tạo thanh niên trở thành những công dân toàn cầu thông qua các kỹ năng ngoại giao. Tiền thân của VYCO chính là ban tổ chức của VYMUN 2014. Đội ngũ thành viên của VYCO bao gồm những bạn trẻ Việt Nam ưu tú, giàu tiềm năng và sống có lý tưởng, trong đó quan trọng hơn hết là mong muốn đem lại những đóng góp thiết thực cho xã hội và có mong muốn giúp giới trẻ Việt Nam nâng cao kĩ năng, trình độ của mình để họ có thể phát huy quyền và nghĩa vụ công dân của mình một cách tối đa trong tương lai, đồng thời dễ dàng hội nhập với thế giới toàn cầu. Call: <>
read more..

Vietnamese Youth Cooperation Organization, Hanoi, Vietnam

Latest links

A guide to Magnetic Silica nanoparticles 1μm for plasmid DNA/RNA isolation/extraction

A guide to Magnetic Silica nanoparticles 1μm for plasmid DNA/RNA isolation/extraction

Advantages of Magnetic Silica Beads and Microspheres Magnetic Silica nanoparticles 1μm for plasmid D..

[[View rating and comments]]
submitted at 21.01.2021
Authentic Sigelei Fuchai 213 Plus Box Mod In Stock

Authentic Sigelei Fuchai 213 Plus Box Mod In Stock

Sigelei Fuchai 213 Plus Box Mod in USA & Canada, Buy now from our online Vape & Ecig shop Vappo and ..

[[View rating and comments]]
submitted at 21.01.2021
How To Sell Best Classic Furniture In Jeddah

How To Sell Best Classic Furniture In Jeddah

Home office Storage surely desires nearly no edges take into thought extremely widespread nearly ..

[[View rating and comments]]
submitted at 21.01.2021
Closet and Kitchen Cabinet Refacing Services in Calgary

Closet and Kitchen Cabinet Refacing Services in Calgary

Transform your home with the leading kitchen refacing specialist. We provide custom roll-out drawer,..

[[View rating and comments]]
submitted at 21.01.2021
Know all About Magnetic Beads & Bst DNA polymerase and Its Advantages

Know all About Magnetic Beads & Bst DNA polymerase and Its Advantages

This product is an enzyme having heat-resistant property and a strand-displacement sort desoxyribo N..

[[View rating and comments]]
submitted at 21.01.2021
Startups | Best Start Up Business | Startups In UAE

Startups | Best Start Up Business | Startups In UAE

Thinking of startups in UAE? Get the start up business details for startups in UAE. Best start up bu..

[[View rating and comments]]
submitted at 21.01.2021
Trenity Consultants Company | Migration Consultants Abu Dhabi

Trenity Consultants Company | Migration Consultants Abu Dhabi

Trinity is the most reliable Migration Consultants in Dubai, Best Immigration Consultants in Dubai C..

[[View rating and comments]]
submitted at 21.01.2021
How Would I Suppose to Install TurboTax Program on Mac?

How Would I Suppose to Install TurboTax Program on Mac?

Installing TurboTax program on Mac device is almost same as what Windows users do follow but a few d..

[[View rating and comments]]
submitted at 21.01.2021
Home | Brand New View

Home | Brand New View

Give Your Home a

[[View rating and comments]]
submitted at 21.01.2021

[[View rating and comments]]
submitted at 21.01.2021
Factors That Impact the Costs of Commercial Roofing

Factors That Impact the Costs of Commercial Roofing

A great roofing system helps protect your commercial roof from environmental factors. It helps keep ..

[[View rating and comments]]
submitted at 21.01.2021
DESENTUPIDORA NO JARDINS

DESENTUPIDORA NO JARDINS

Desentupidora no Jardins, não cobramos taxa de visita atendimento 24 horas ligue (11)2359-7531,pela ..

[[View rating and comments]]
submitted at 21.01.2021
Green Tea Extract Powder

Green Tea Extract Powder

Green tea made from the leaves of Camellia sinensis, originated from China. Green tea is having 99.9..

[[View rating and comments]]
submitted at 21.01.2021
Join Online Classes for NEET Preparation to Get Results Exceeding Your Expectations

Join Online Classes for NEET Preparation to Get Results Exceeding Your Expectations

Online classes for NEET preparation help students learn from the experts and prepare well for the ex..

[[View rating and comments]]
submitted at 21.01.2021

Website Info

Category: Non-Profit Organization
Found: 03.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings