SHARE THIS:
Link: http://www.yic.am

YIC NGO - "Youth Initiative Centre" Gyumri, Gyumri, Armenia

Get the freshest news on local & international projects in Armenia & abroad; field of colors, energy & life ! Youth Initiative Centre is a non-governmental organization established by a group of active young people experienced and well recognized in the field of youth work. Երիտասարդական Նախաձեռնությունների Կենտրոնը երիտասարդական աշխատանքի բնագավառում փորձ ունեցող և այդ ոլորտում ճանաչված մի խումբ երիտասարդների կողմից հիմնադրված հասարակական կազմակերպություն է: Activity Directions of the Youth Initiative Centre: Increase youth participation in national youth policy development and decision-making processes through. Promote volunteering among young people and contribute to the recognition of volunteerism. Enhance cultural awareness and artistic expression among youth and encourage cross-border dialogue. Improve prospects for youth employability and support the personal and professional development of young people. Contribute to the development of the linguistic and communication skills of youth through. * YIC is a member of the Network of Multipliers of the “Youth in Action” Programme administered by the SALTO Eastern Europe and Caucasus (EECA) Resource Centre. * YIC is a member of Armenia-Turkey "Beyond Borders Initiative" NGO platform. * YIC is a member of VIO (Volunteer Involving Organizations) Network supported by UNV (United Nation Volunteers). * YIC is a member of UNOY (United Network of Young Peacebuilders). ԵՆԿ գործունեության հիմնական ուղղությունները` Բարձրացնել երիտասարդների մասնակցությունը ազգային երիտասարդական քաղաքականության մշակման և որոշումների կայացման գործընթացում: Երիտասարդների շրջանում խրախուսել կամավորությունը և նպաստել կամավորության ճանաչմանը: Բարձրացնել մշակութային իրազեկությունը, նպաստել երիտասարդների արտիստիկ արտահայտմանը և խրախուսել միջսահմանային երկխոսությանը: Բարձրացնել երիտասարդների աշխատանքային հեռանկարները և նպաստել երիտասարդների անձնային և մասնագիտական զարգացմանը: Նպաստել երիտասարդների լեզվական և հաղորդակցական հմտությունների զարգացմանը: * ԵՆԿ-ն հանդիսանում է Հայաստանում ՍԱԼՏՕ Արևելյան Եվրոպա և Կովկաս ռեսուրսային կենտրոնի «Երիտասարդությունը Շարժման մեջ» ծրագրի տեղեկատվական ներկայացուցիչների ցանցի անդամ: * ԵՆԿ-ն հադիսանում է Հայաստան-Թուրքիա «Առանց Սահմանների Նախաձեռնություն» ՀԿ պլատֆորմի անդամ: * ԵՆԿ-ն հանդիասնում է Միավորված Ազգերի Կազմակերպության կողմից աջակցվող «Կամավոր Ընդգրկող Կազմակերպություններ»-ի ցանցի անդամ: * ԵՆԿ-ն հանդիսանում է «Երիտասարդ խաղաղարարների միացյալ ցանց»-ի անդամ: Call: +374 (0) 312 69497, +374 (0) 95 91 91 97
read more..

YIC NGO -

Website Info

Category: Non-Governmental Organization (NGO)
Found: 15.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings