SHARE THIS:
Link: http://www.facebook.com/172990369532197

Sometimes walk away gallery & village, Muang Phrae, Thailand

ก้าวสู่ถนนแห่งวัฒนธรรม ย่างก้าวชมงานศิลปะ Sometimes walk away gallery & village (แกลเลอรี่ชุมชน-ตำนานแห่งกาลเวลา) เป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise ) คือคณะบุคคลที่รวมกันเป็นกลุ่มที่มีความหลายหลาก ทางสังคมที่มีการแปรเปลี่ยน มาสู่สภาพทางมลภาวะสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมที่กำลังจะล่มสลายหรือ สูญสลาย พร้อม ๆ กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ร่วม-รวมด้วยสรรพสัตว์และสรรพสิ่ง อาทิเช่น นักกวี นักถ่ายภาพ นักวิชาการ นักศึกษา ศิลปินอิสระ และอาสาสมัครผู้พิการทางสายตาแห่งโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพื้นที่เผยแพร่แนวคิดและผลงานเกี่ยวกับ ศิลปะ ศิลปิน วัฒนธรรม วัฒนธรรมพื้นถิ่น ประเพณี คติชน สรรพชาติ (ช้าง) สิ่งแวดล้อม คาร์บอนเครดิต ฯลฯ เพื่อช่วยส่งเสริมและสร้างอาชีพสำหรับอาสาสมัครผู้พิการ นักศึกษา ศิลปินอิสระที่ต้องการพื้นที่จัดแสดงงานและจำหน่ายผลงาน รวมถึงชุมชนพื้นถิ่นที่ยังคงมีพื้นที่สีเขียว และเกษตรกร เป็นต้น โดยเน้นแนวความคิดเพื่อให้เกิดดุลยภาพสู่ความยั่งยืนระหว่างมนุษย์-สรรพสัตว์-ธรรมชาติ รวมไปถึงการเผยแพร่งานด้านอาสาสมัครกลุ่มคนพิการที่ต้องการเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ในสังคมปัจจุบัน และเพื่อเพิ่มทักษะทางเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ ต่อไปในอนาคต ฯลฯ Sometimes walk away gallery & village (แกลเลอรี่ชุมชน-ตำนานแห่งกาลเวลา) รังสรรค์ งานศิลปะเพื่อสื่อถึงความเป็นมวลมนุษยชาติ สู่มวลมนุษยชาติที่อยู่บนโลกใบเดียวกันและผืนแผ่นดินที่ ใช้ทรัพยากรร่วมกันคือ ผืนดิน แผ่นฟ้า ลำน้ำ สายลมและแสงแดดจากพลังงานธรรมชาติดวงอาทิตย์ที่ ให้พลังงานกับโลกโดยมิเคยพร่ำบ่น...แม้ยามค่ำคืนแสงจันทร์ก็ยังทอประกายแสงให้ได้ผ่อนคลายความเหนื่อย-ล้าต่อชีวิตที่แปรปรวนอยู่ทุก ๆ วัน ตามสภาพของสังคม...เป็นต้น ภายใต้ โครงการ Infinity Project : 1 Poet & Elephant : Show me the way สร้างสรรค์งานดังกล่าวออกมาเป็นผลงาน แขนงหนึ่งของ งานศิลปะ นั่นคือ “บทกวีและภาพถ่าย” 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ลักษณะชิ้นงาน “ที่คั่นหนังสือ” จำนวน 50 บท บทละ 1 บาท รังสรรค์งานดังกล่าวลงบนกระดาษถนอมสายตาขนาด 5x12 เซนติเมตร ความหนา 250 แกรม เพื่อเป็นการเดินทางสู่โลกแห่งการเรียนรู้ทางด้านถ้อยภาษาแห่งงานกวี ที่รวบรวมเรื่องราวแห่งวิถี วัฒนธรรม ความรู้สึก สัมผัส จินตนาการ ความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ และอุดมคติระหว่างการเดินทางที่ได้สัมผัส-สัมพันธ์สภาพทางสังคม สิ่งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรมออกมาเป็นภาษากวี-ภาษาภาพถ่าย ....???? Sometimes walk away gallery & village (แกลเลอรี่ชุมชน-ตำนานแห่งกาลเวลา) เผยแพร่งานดังกล่าวผ่านร้านหนังสือ หอศิลป์ โรงเรียน โรงพยาบาล พื้นที่สาธารณะ ตลาดร้อยปี และถนนคนเดิน ตลาดไนท์ ตามจังหวัดต่าง ๆ และทางสื่อออนไลน์ ฯลฯ โดยองค์รวมในรูปของการจัดนิทรรศการ.... พร้อมกันนี้ ยังเปิดรับสมัครอาสาสมัครผู้ที่รักความเป็นอิสระมีความโดดเด่นในความเป็นปัจเจกทางศิลปะทุกแขนง...เพื่อนำเสนองานดังกล่าวร่วมกัน โครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) ที่สนับสนุนจากรายได้ที่จำหน่ายบทกวี 1. ให้ความสำคัญของ “ช้าง” เช่น จัดซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารช้าง จัดซื้อ เช่าที่ดินเพื่อปลูกพืชทางเกษตร-ป่าไม้-พันธุ์ไม้พื้นถิ่น เพื่อเป็นที่อยู่ของช้างตามวิถีธรรมชาติ 2. ให้ความสำคัญของพื้นที่คาร์บอนเครดิต พื้นที่เกษตรกรรมตามธรรมชาติ เพื่อสรรพสัตว์และมวลมนุษยชาติ 3. เพื่อนำไปพัฒนาสังคมและทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ เด็กพิการ (ทางสายตา) ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นผู้ให้ในสังคม 4. สนับสนุนงานศิลปะ ศิลปิน ศิลปินพื้นถิ่นเพื่อสนับสนุนงานด้านศิลปะ ศิลปิน วัฒนธรรม ที่ต้องการจัดแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่และจัดจำหน่าย ฯลฯ ลักษณะการนำเสนอผลงานและการจัดจำหน่าย 1.คณะทำงานเดินทางจัดแสดงนิทรรศการและจัดจำหน่ายงานดังกล่าวผ่านหอศิลป์ ร้านหนังสือ โรงพยาบาล โรงเรียน และพื้นที่สาธารณะทั่วประเทศ 2.จัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายโดยอาสาสมัครผู้พิการทางสายตาเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้พิการได้มีงานทำ สามารถหารายได้เพื่อช่วยเหลือตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมในสังคมแก่ผู้พิการในอันที่จะพัฒนาสังคมโดยรวม 3. จัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายโดยอาสาสมัครนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี Call: 081 5530617
read more..

Sometimes walk away gallery & village, Muang Phrae, Thailand

Website Info

Category: Public Places
Found: 13.08.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings