SHARE THIS:
Link: http://www.facebook.com/MonkeyinBlack

Monkey in Black - Su Van Hanh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Cà phê Thật và ngon lành với những con người Nghĩ Điên, Làm Chất. Nổi tiếng bởi những sản phẩm sáng tạo như Nhai Luôn Ly, Đá Đổi Vị, Uống Luôn Xô ... 698 Su Van Hanh District 10 +84 Ho Chi Minh City Vietnam Call: 0866860910
read more..

Monkey in Black - Su Van Hanh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Website Info

Category: Restaurant/Cafe
Found: 17.10.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings

Comments