SHARE THIS:
Link: http://www.vk.ac.th

มัธยมวชิราลงกรณวราราม, Amphoe Pak Chong, Thailand

โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน โรงเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน โรงเรียนรับพระราชทานเกียรติบัตร ๑ ในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อัตลักษณ์โรงเรียน ไหว้สวยรวยยิ้ม เอกลักษณ์ มารยาทดี ดนตรีเป็นเลิศ ปณิธานของโรงเรียน สร้างคนดี มีความรู้ สู่สังคม วิสัยทัศน์โรงเรียน ภูมิทัศน์ สดใส วินัยดี มีคุณธรรม นำวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี มีไมตรีกับชุมชน ภายในปี 2559 272 หมู่ 1 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง 30130 Amphoe Pak Chong Thailand Call: 044328668
read more..

มัธยมวชิราลงกรณวราราม, Amphoe Pak Chong, Thailand

Website Info

Category: School
Found: 18.10.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings