SHARE THIS:
Link: http://www.nmp.ac.th

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่, Chiang Mai, Thailand

เพจอย่างเป็นทางการของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับสุดท้าย ในกลุ่มของโรงเรียนนวมินทราชูทิศทั้ง๕โรงเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศจัดตั้งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียวใหม่ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๙ โดยมี พณฯ ท่าน นายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นเป็นผู้ลงนามเมื่อแรกตั้งยังไม่มีสถานที่เหมาะสมเป็นสถานที่เรียนของนักเรียนจึงได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจัดการเรียนการสอนในระยะแรกและด้วยความร่วมมือร่วมแรงกายร่วมแรงใจของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของบ้านเมืองทำให้ทางกรมสามัญศึกษาได้รับความกรุณาจากกองทัพบกอนุมัติให้ใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของ กองทัพบกบริเวณเชียงใหม่-ฝาง ระหว่างกิโลเมตรที่ ๕ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๑ ไร่ ๑ งาน ๙๑ ตารางวา เพื่อจัดตั้งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ และในปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ พร้อมครุภัณฑ์หลังแรก และได้ใช้การเรียนการสอนเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๑ จนถึงปัจจุบัน 186 หมู่ 6 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม 50180 Chiang Mai Thailand Call: 053-112180-4
read more..

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่, Chiang Mai, Thailand

Website Info

Category: Education
Found: 18.10.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings